jednoduche.sk
DzMV

Čo budete potrebovať?

Údaje daňovníka v prípade FO

 • DIČ/Rodné číslo
 • Priezvisko, meno, titul, dodatok obchodného mena, adresu trvalého pobytu
 • Číslo telefónu

Údaje daňovníka v prípade PO

 • DIČ
 • Obchodné meno alebo názov
 • Adresu sídla
 • Údaje o štatutárnom zástupcovi:
  • Priezvisko, meno, titul
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia v prípade ak nemá rodné číslo
  • Adresu trvalého pobytu
  • Číslo telefónu

Údaje motorového vozidla z osvedčenia o evidencii (TP)

 • Dátum prvej evidencie vozidla – TP/ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII/ B
 • Kategória vozidla – TP/VOZIDLO/ 2 J
 • Evidenčné číslo – TP/ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII/ A
 • Druh paliva/zdroj energie – TP/VOZIDLO/ 18 P.3
 • Pri osobnom vozidle:
  • Zdvihový objem motora v cm3 – TP/motor a prevodovka/ 14 P.1
 • Pri úžitkovom vozidle a autobuse:
  • Hmotnosť vozidla v tonách
  • Počet náprav

Nech sa páči, pozrite si videonávod

Zadáme údaje daňovníka, alebo vyberieme daňovníka zo zoznamu daňovníkov.
K daňovníkovi priradíme motorové vozidlo resp. motorové vozidlá.
K motorovým vozidlám, ktoré chceme zaradiť do daňového priznania priradíme parametre ovplyvňujúce výšku dane.
Stiahneme vyplnené daňové priznanie.

ďalej