jednoduche.sk
DPPO

Aplikácia DPPO slúži na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - daňovníka, podnikateľského subjektu, účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Vyplňovanie daňového priznania je intuitívne, obsahuje praktické pomôcky ako napr. obsahovo rozdelené položky upravujúce základ dane a informácie o obsahovej náplni vybraných riadkov daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Výhodou tejto aplikácie je, že pri jej používaní počas dvoch a viac zdaňovacích období Vám aplikácia ponúkne tie položky, ktoré v minulosti boli napr. pripočítateľnou položkou k základu dane a ktorú sú / môžu byť odpočítatľnou položkou v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období.

Táto aplikácia zatiaľ nie je určený pre daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a ani pre daňovníka nezriadeného alebo nezaloženého na podnikanie.

Nech sa páči, pozrite si videonávod

ďalej