jednoduche.sk
(nie je nastavené)

Dátum dodania tovaru - dátum, keď odberateľ tovaru nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník <= Dátum vystavenia faktúry

Dátum vystavenia faktúry <= Dátum odoslania/prepravy tovaru zo SR do IČŠ

Dátum odoslania/prepravy tovaru zo SR do IČŠ <= Dátum podania daňového priznania za obdobie, v ktorom bola faktúra vystavená