jednoduche.sk
Odborné články

Elektronická komunikácia od 01.01.2018.

S účinnosťou od 01.01.2018 sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a ruší sa pre právnické osoby možnosť uzatvoriť zmluvu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom, čo znamená povinnosť podpisovať podania buď kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo čipovým občianskym preukazom.

Doručovať podania elektronickou formou budú musieť všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri (ďalej len „OR SR“), a teda aj neplatitelia DPH. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť elektronického doručovania podaní sa netýka napr. občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov alebo pozemkových spoločenstiev, nakoľko tieto subjekty nie sú zapísané v OR SR. Právnické osoby zapísané v OR SR, ktoré do 31.12.2017 nekomunikovali s FR SR elektronicky alebo komunikovali dobrovoľne, si musia uvedomiť, že počnúc 01.01.2018 sa na nich vzťahuje povinnosť elektronického doručovania podaní. Tieto právnické osoby budú musieť podať elektronicky už napr. aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017. Ak totiž právnická osoba, ktorá nemala do 31.12.2017 povinnosť doručovať podania elektronickou formou, podá po 31.12.2017 napr. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v papierovej forme, na takéto daňové priznanie sa nebude prihliadaťtzn. bude sa posudzovať, ako keby ho táto právnická osoba nepodala (§ 14 ods. 3 zákona o správe daní).

Postup pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, sa na základe:

a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia (základnej) lehoty na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení, podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní FR SR, uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,