jednoduche.sk
Odborné články

Autori alebo umelci môžu dosahovať dva druhy príjmov...

  • vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (tzn. písomne sa dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva; ide o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (tzv. aktívne príjmy) alebo
  • použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), pričom ide o príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v predošlom bode tohto článku, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (tzn. písomne sa dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň); ideo príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP (tzv. pasívne príjmy).